• Search form

28.09.2016 | 16:05

Požeškafkijanština

Požeškafkijanština

Požeške vlasti ne odustaju od procesa protiv Slađane Petrović Varagić, iako je Viši sud u Užicu poništio nedavno rešenje Skupštine opštine Požega o njenom razrešenju sa mesta direktorke Kulturnog centra Požega. Opština Požega uložila je žalbu na tu presudu, ocenjujući da je sud pogrešno ocenio dokaze koje, inače, prema navodima prvostepene presude, požeške vlasti tokom sudskog postupka nisu ni iznele u svoju korist. Na žalbu Opštine Požega, kojom se traži poništenje presude Višeg suda u Užicu i vraćanje postupka na ponovno odlučivanje, odgovorio je pravni zastupnik Slađane Petrović Varagić, koji je uz detaljno obrazloženje, zasnovano na zakonskim odredbama, predložio Apelacionom sudu u Kragujevcu da žalbu odbije kao neosnovanu i potvrdi prvostepenu presudu Višeg suda u Užicu.

Žalba Opštine Požega odnosi se na prvostepenu presudu kojom je utvrđeno da je sporno rešenje o razrešenju Slađane Petrović Varagić doneto nezakonito, na predlog UO KC Požega, iako Zakon o kulturi ne propisuje nadležnost UO da daje predlog osnivaču za razrešnje direktora KC pre isteka mandata. 

Požeške vlasti su u žalbi izrazile nezadovoljstvo presudom u celini, ocenivši da je došlo do "bitne povrede odredaba parničnog postupaka", te pogrešnog i nepotpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava, što je u odgovoru na žalbu advokat Slađane Petrović Varagić odbacio kao neosnovano u celosti.

U međuvremenu je predsednik Opštine Požega Milan Božić izazvao nove burne reakcije u javnosti izjavom da Slađana Petrović Varagić – dok je on predsednik, neće biti direktorka cak ni ako Apelacioni sud potvrdi prvostepenu presudu. “Matematika je pokazala da je za vreme njenog direktorovanja porasla gledanost rijalitija. Empirijski je dokazano da je meni skočio rejting od kada je ona ušla u sukob sa mnom. Forsirala je strane izložbe, Požežanima nerazumljive, pa je umesto srpskih preslica izlagala japanske kukice. To kod mene ne može da prođe”, izjavio je Božić “Blicu”, a za Radio Slobodna Evropa pojasnio je da se uzda u taktiku “migoljenja”.

“Ima jedan izraz koji kaže da je u sudskom postupku i u pravnim postupcima migoljenje zakonska stvar. Dok se to sve privede kraju, Kulturni centar možda više neće ni postojati. Drumovi će poželeti Turaka, al’ Turaka nigde biti neće… Možda će bivša direktorka poželeti da bude direktorka Kulturnog centra, ali Kulturnog centra više neće biti, tj. biće objedinjen u kulturno-sportsko-turističku organizaciju”, rekao je Božić.

I u žalbi koju je u ime SO Požega podneo opštinski pravobranilac Miladin Filipović navedeni su stavovi koji ukazuju na shvatanje da ustaljena politička praksa može da bude iznad pravnih normi.

Ocenjujući da je sud iskazao pogrešno pravno shvatanje nadležnosti SO Požega, kao osnivača KC Požega, u žalbi je ponovljeno da je rešenje o razrešenju Slađane Petrović Varagić doneto u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, na predlog UO.

“To što je od strane tuženika (SO Požega) posle promene vlasti formiran novi UO Kulturnog centra, to ne predstavlja neku novu praksu nepoznatu do sada, jer je to praksa svih opština posle izbora, a to je i opštepoznata činjenica i nasleđena praksa u zemlji uopšte - pravilna ili ne. Bez obzira na to da li tužilja (Slađana Petrović Varagić) smatra da je UO nezakonito izabran i što ima primedbi na njegov sastav, on je ipak legitiman i ima određene nadležnosti, pa samim tim i nadležnost da predlaže donošenje rešenja o razrešenju direktora”, navedeno je u žalbi Opštine Požega, u koju je SEEcult.org imao uvid.

“Okolnost da ovo ovlašćenje UO nije predviđeno Statutom KC, ništa ne menja na značaju, obzirom da je predviđeno Zakonom o kulturi kao jačim pravnim aktom, jer statut ne može isključiti primenu odredaba Zakona”, navedeno je u žalbi požeških vlasti, koje su ocenile i da, prema tome, rešenje o razrešenju Slađane Petrović Varagić “nije doneto bez ikakve procedure, već po određenom postupku i od strane nadleznog organa, a to je SO, koja je postupala po ovlašćenjima koja joj daje Zakon o lokalnoj samoupravi”.

Odbacujući te navode kao neosnovane, advokat Vladimir Radovanović konstatovao je da je nesporno da je rešenje o razrešenju doneo nadležni organ (SO Požega), te da to tužbom nije ni dovođeno u pitanje, zbog čega je potpuno nepotrebno da SO Požega u žalbi ponovo apostrofira tu činjenicu – osim ukoliko se to ne čini u nedostatku drugih argumenata.

U odgovoru na žalbu naglašeno je da, međutim, UO KC Požega nema ovlašćenje da daje predlog SO za razrešenje direktora ustanove, jer to ne propisuje Zakon o kulturi, niti Statut KC Požega to predviđa.

Budući da SO Požega pred prvostepenim sudom nije nijednim dokazom dokazala da je osporeno rešenje doneto u zakonom propisanom postupku, sud je i zaklјučio da je iz formalnih razloga nezakonito, što je bio dovolјan za njegovo poništenje, naveo je advokat Slađane Petrović Varagić, dodajući u prilog sudskoj presudi i to što Zakon o kulturi izričito propisuje da se ovlašćenje UO ustanove odnosi isklјučivo na postupak imenovanja direktora, pa je neosnovan navod tužene strane da je mogućnost da UO daje predlog za razrešenje direktora “data samim Zakonom o kulturi, bez obzira što ona nije prepisana u tekst Statuta Kulturnog centra”.

Zamerajući sudu što se “ograničio samo na nepostojanje formalnih razloga” za razrešenje i nije se upuštao “u ocenu da li se sa stanovišta materijalnog prava radi o netručnom, nepravilnom ili nesavesnom radu”, požeške vlasti su u žalbi na prvostepenu presudu ocenile i da je  trebalo ceniti to što Slađana Petrović Varagić nije iskoristila pravo na povraćaj akciza, što se, kako je ocenjeno, može podvesti pod razloge koje nabrajaju Zakon o kulturi i Statut KC, a tiču se zanemarivanja obaveza kao direktora.

U odgovoru na te navode u žalbi, advokat Slađane Petrović Varagić ukazao je da je prvostepeni sud vrlo detaljno i argumentovano obrazložio stav da SO Požega nije dokazala da ima mesta primeni odredbi Zakona o kulturi i Statuta KC Požega kojima se propisuju razlozi za razrešenje direktora pre isteka mandata, jer nije dokazala da je KC Požega pretrpeo bilo kakvu štetu zbog nepodnošenja zahteva za povraćaj akcize za potrošeno gasno ulјe, kao ni to u kom je iznosu pričinjena eventualna šteta. Takođe, nije dostavila navodni zapisnik o finansijskoj kontroli od strane komisije koju je formirala, kao ni dokaz da je dobavlјač gasnog ulјa izabran na nezakonit način, te nije predložila bilo kakav dokaz na utvrđivanje činjenice o mogućnosti povraćaja akcize i iznoisa koji je trebalo da bude refundiran.

Slađana Petrović Varagić je pritom u tužbi priložila sve dokaze u prilog tvrdnji da je povraćaj akcize za gasna ulјa Zakonom predviđen kao mogućnost (a ne obaveza), da u konkretnom slučaju nije ni imalo osnova za podnošenje zahteva za povraćaj akcize, te da KC Požega kao direktni korisnik budžetskih sredstava sigurno nije pretrpeo nikakvu štetu zbog nepodnošenja zahteva za povraćaj akcize – jer su ta sredstva u svakom slučaju ostala u budžetu.

Povodom navoda prvostepenog suda da je Slađani Petrović Varagić bilo uskraćeno pravo da bude saslušana i iznese svoje razloge zbog kojih nije tražila povraćaj akciza, Opština Požega je u žalbi navela da “tužilja nije bila toliko neuka stranka da svoje razloge protiv razrešenja nigde nije mogla da iznese, obzirom da je i šira javnost sa tim bila upoznata”.

Sa “tužiljom kao i sa drugim direktorima javnih preduzeća održano je i nekoliko sastanaka na kojima je sigurno imala mogućnost da te razloge iznese, kao i da iznese druge razloge protiv svog razrešenja, a sigurno je da su predstavnici vlasti bili upoznati i sa jednim i sa drugim razlozima, ali su ipak ostali kod odluke o razrešenju”, navela je Opština Požega u žalbi.

Navodeći da je Slađana Petrović Varagić “i dalje zaposlena u Kulturnom centru, doduše ne na funkciji”, Opština Požega ocenila je i da “navodna ‘politička egzekucija’ ili ‘razračunavanje’ nije imala tolike razmere na koje tužba pomalo dramatično ukazuje”.

U odgovoru na te navode, advokat Slađane Petrović Varagić konstatovao je da autor žalbe potpuno pogrešno interpetira stav suda o tome da tužilјi nije pružena mogućnost da se izjasni o razlozima za razrešenje, jer izjašnjenje u vezi sa razlozima za razrešenje svakako nije predmet javnih tribina, niti medijskih nastupa, već treba da bude sastavni deo procedure koja je pokrenuta za njeno razrešenje.

“Konačno, kolike i kakve razmere je na tužilјu ostavilo ovo nezakonito razrešenje najmanje je pozvan da ocenjuje onaj ko je -  bahato postupajući sa pozicije vlasti i funkcije na kojoj se sticajem okolnosti našao, od samog početka vodio kampanju za njeno razrešenje, i osmislio mehanizam da je, po svaku cenu ukloni sa mesta direktora KC Požega, pa makar to bilo potpuno protivzakonito i pravno neodrživo (od zahteva da podnese ostavku, pa preko nebuloznih obrazloženja za javnost svog stava da tužilјa mora otići sa mesta direktora, do realizovanja ideje o imenovanju novo saziva UO koji će biti podoban i koji će dati predlog za razrešenje i formiranja ''stručne'' Komisije za kontrolu finansijskog poslovanja – suprotno Zakonu o budžetskom sistemu, koja ni kao takva nije mogla da nađe nijedan osnovan razlog za razrešenje tužilјe)”, naveo je u odgovoru na žalbu Opštine Požega pravni zastupnik Slađane Petrović Varagić, ističući i da je njen moralni integritet “kategorija koja je egzekutoru njene profesionalne karijere potpuno neprijemčiva”. Zato osporeno rešenje o njenom razrešenju predstavlјa “dramatičan primer političke egzekucije i razračunavanja neprosvećene lokalne vlasti sa radom ugledne kulturne ustanove i njene direktorke na čijoj strani stoji struka kojoj pripada i čitava kulturna javnost”, kako je to navedeno u saopštenju UO Srpskog PEN centra od 3. februara ove godine, naveo je pravni zastupnik Slađane Petrović Varagić, koji je kao besmislenu odbacio i ocenu podnosioca žalbe da je prvostepena presuda protivurečna zbog toga što nalaže Opštini Požega da vrati Slađanu Petrović Varagić na posao direktora u roku od osam dana, a daje joj rok za žalbu od 15 dana.

“Ovo tim pre dobija na težini kad se ima u vidu da je žalbu potpisao opštinski pravobranilac – koji je po vokaciji i prirodi svog radnog mesta diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom”, naveo je advokat Radovanović, podsećajući da takve rokove upravo nalaže Zakon o parničnom postupku i da sud nije ovlašćen da u presudi određuje druge rokove.

“U tom smislu osporena prvostepena presuda nije protivrečna sama sebi, a podneta žalba svakako ima suspenzivno dejstvo, tako da tužilјa pre odluke drugostepenog suda po podnetoj žalbi i ne očekuje da tužena postupi po prvostepenoj presudi, niti će tražiti njeno prinudno izvršenje dok ona ne postane pravnosnažna”, naveo je advokat Slađane Petrović Varagić koja je razrešena nakon promene vlasti u Požegi i to svega nekoliko meseci uoči lokalnih izbora, posle kojih je ostala ista vladajuća garnitura na čelu s Milanom Božićem iz Srpske napredne stranke.

Predsednik SO Požega je pre razrešenja Slađane Petrović Varagić, odnosno ubrzo nakon dolaka na vlast, pokušao da izdejstvuje njenu ostavku, ali je ona to odbila. Razrešena je nakon tromesečnih pritisaka da podnese ostavku, praćenih optužbama o navodno slaboj posećenosti Gradske galerije. Između ostalog, Božićeve optužbe ticale su se i navodne odgovornosti direktorke KC Požega za veliku popularnost rijaliti šou programa u požeškom kraju u koju se, kako je tada naveo, uverio kao veterinar i terenski čovek.

Slađana Petrović Varagić dobila je podršku više od 2.000 građana koji su potpisali peticiju protiv njene smene.

Političke pritiske na KC Požega i Slađanu Petrović Varagić osudili su bili i Umetnički savet Gradske galerije Požega, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, AICA (Međunarodno udruženje likovnih kritičara) – Sekcija Srbije, kolektiv Kulturnog centra Beograda, kao i Ministarstvo kulture i informisanja i Nacionalni savet za kulturu, Srpski PEN centar i mnogobrojni umetnici i kulturni radnici, smatrajući da je reč o neprihvatljivom mešanju partijske politike u pitanja struke.

Ministarstvo kulture i informisanja saopštilo je ubrzo nakon smene Slađane Petrović Varagić da je ta odluka lokalnog parlamenta neprihvatlјiva i neobjašnjiva i pozvalo nadležne da je preispitaju.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.