• Search form

22.03.2012 | 20:02

Poziv na radionice Dah Teatra

Poziv na radionice Dah Teatra

Dah Teatar - centar za pozorišna istraživanja, u okviru EU IPA projekta “Osnaživanje mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti”, održaće četiri radionice u Beogradu, na koje se zainteresovani mogu prijaviti do 5. aprila.

Od 9. do 11. aprila biće održana umetnička radionica (dokumentovanje), zatim 27. i 28. aprila trening u oblasti rodne ravnopravnosti, 10. i 11. maja organizacioni trening, a početkom avgusta radionica „Glas građana/građanki i građanska akcija“.

Pozvani su svi zainteresovani mladi umetnici/umetnice i aktivisti/aktivistkinje i one koji žele da to postanu.

Radionice će biti održane u prostorijama Dah Teatra (Marulićeva 8), a besplatne su.


I UMETNIČKA RADIONICA – Dokumentovanje

9, 10. i 11. april 2012. od 10h

U okviru umetničkog dela projekta kroz pozorišne radionice scenskog izraza savremenog teatra kao i kroz kreativne radionice pisanja - montaža teksta, polaznici/polaznice će uz pomoć kamere i foto aparata moći u kombinovanoj tehnici (dakle od teatra do fotografije i filma) da se na kreativan način bave temom projekta.

Ideja je da se 2 dana radi u sali (DAH Teatar), a da se druga 2 dana izlazi na teren radi dokumentovanja (snimanje videa i fotografisanje) na terenu u zavisnosti od scenarija koji bude tokom prva 2 dana osmišljen/urađen.

II TRENING U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI (GENDER TRAINING)
27 - 28. april 2012. od 10h do 16h

Ovaj deo obuke sastojaće se od 4 modula:
1. Rod/pol - predrasude i stereotipi, razlika između pola, roda, rodne uloge i rodni stereotipi;

2. Diskriminacija na temelju pola i roda:
a) jezička diskriminacija i društvena diskriminacija
(Izbor članaka iz novina i udžbenika će se analizirati od strane učesnica/učesnika)
b) seksualna diskriminacija
c) reproduktivna prava i reproduktivno zdravlje

3. Državni dokumenti, strategije i mehanizmi za ravnopravnost polova:
a) Agencija za ravnopravnost polova, Centri za rodnu ravnopravnost i/ili Komisije za ravnopravnost polova
b) Državni akcioni plan za rodnu ravnopravnost

4. Pravni okvir - pregled osnovnih zakona i međunarodnih standarda koji vrede u:
a) Srbiji - Nacionalni pravni okvir: Zakoni o ravnopravnosti polova, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Krivični zakon... i drugi zakoni, odnosno njihovi delovi koji sadrže elemente zaštite od diskriminacije na temelju pola
b) Međunarodni dokumenti: CEDAW, Evropska konvencija o ljudskim pravima.

III OSNOVNI TRENING IZ VEŠTINA FASCILITACIJE (VOĐENJA PROCESA)
10 - 11. maj 2012. od 10h do 16h

Učesnici/učesnice će se upoznati sa osnovnim veštinama fascilitacije (vođenja procesa): kako se ponašati kao fascilitator/fascilitatorka (voditelj/voditeljka pocesa), obrada primljenih informacija dobijenih od ciljane grupe i dalje vođenje diskusije na osnovu dobijenih informacija.

Oni će, takođe, naučiti kako da prepoznaju grupnu dinamiku i kako da osiguraju (obezbede) konstruktivnu povratnu informaciju. Tokom treninga, polaznici i polaznice će veštine vežbati kroz „role-play“ (igre uloga) i simulaciju.

Trening moduli (teme i delovi treninga):

1. Biti voditelj/voditeljka procesa, kao treća neutralna strana – definicija fascilitacije/vođenja i osnovni principi
2. Komunikacijske veštine i njihova primena u procesu vođenja i posredovanja
3. Veštine vođenja grupe i metode rada sa grupama
4. Sukob/konflikt i menadžment sukoba/konflikta (rešavanje i fascilitacija)
5. Konstruktivne povratne informacije - davanje i primanje
6. Simulacija: vežbanje fascilitacijskih veština

IV GLAS I AKCIJA GRAĐANA/GRAĐANKI (CVA – Citizen Vioce and Action) – početak avgusta 2012. od 10h do 16h

To je pristup koji ima za cilj da proširi dijalog između običnih građana/građanki i organizacija koje pružaju usluge. Pristup, takođe, ima za cilj da poboljša odgovornost administrativnih i političkih delova vlade (na nacionalnom i lokalnom nivou) u cilju poboljšanja pružanja javnih usluga.

Pristup ima za cilj da osnaži zajednice, utiče na kvalitet, efikasnost i odgovornost javnih službi. U okviru projekta, naglasak će posebno biti stavljen na rodne razlike u tim službama.

CVA deluje kroz mobilizaciju građana, opremanje alatima za praćenje rada državnih službi, i fascilitaciju procesa za poboljšanje tih usluga. CVA obuhvata tri faze sprovođenja:
- Omogućavanje angažovanja gradana/građanki
- Angažovanje kroz/preko lokalne zajednice
- Poboljšanje usluga i uticanje na (lokalnu) politiku

Učesnici/učesnice obavezni su da popune prijavu i napišu motivaciono pismo (vidi obrazac u prilogu), kao i da participiraju u prve tri radionice treninga.

Umetnička radionica je nezavisna od drugih i učesnici nisu u obavezi da prisustvuju ostalim radionicama.

Više informacija na sajtu Dah teatra - www.dahteatarcentar.com

Video
22.05.2018 | 23:54

VOĐENJE - ARTTERROR: Fragmenti dualnosti

Vođenje kroz izložbu Fragmenti dualnosti umetničke asocijacije ARTTERROR u galeriji Podroom Kulturnog centra Beograda, održanu od 5. aprila do 3. maja 2018.