• Search form

15.01.2018 | 10:45

Mreža za pametan grad

Mreža za pametan grad

Organizacija Radiona.org, koja od osnivanja aktivno deluje na razvoju open source kulture, zajednice i prostora za eksperimente i učenje, pokrenula je “smart city” mrežu u Zagrebu, zasnovanu na konceptu korišćenja savremenih tehnologija u cilju optimizovanja različitih funkcija grada, poboljšanja kvaliteta života građana, podsticanja ekonomije, te smanjenja energetskog i ekološkog uticaja ljudskog delovanja.

Kao što ne postoji univerzalna definicija koncepta “smart city”, ne postoji ni krajnja tačka u kojoj se grad može nazvati “pametnim”, već se radi o seriji koraka u smeru omogućavanja veće partipacije, transparentnosti i umreženosti građana, privatnih i javnih subjekata i objekata. Tehnički gledajući, kako navodi Radiona, to podrazumeva postojanje odgovarajućih mrežnih i kompjuterskih infrastruktura, integrisanih senzora i komunikacijskih kanala i standarda, koji omogućavaju razmenu podataka u stvarnom vremenu, analize, mogućnosti automatizacije, ali i osiguravaju privatnost učesnika.

Kao primer, Radiona navodi mrežu jeftinih, umreženih i nezavisnih tačaka-senzora koji konturirano mere kvalitet zraka i atmosferskog zagađenja, a rezultate tih merenja u stvarnom vremenu objavljuju u formi otvorenih podataka (open data). Na osnovu njih se mogu realizovati vizualizacije podataka, analize, planovi i sistemi nezavisne kontrole i alarmiranja. Ista stvar može se napraviti i s bilo kojom drugom merljivom vrednosti, poput kvaliteta vode ili vodostaja, nezavisno od prostorne dislociranosti i nedostupnosti klasične infrastrukture. Ili, kada bi sve kante za zbrinjavanje otpada u gradu imale mogućnost javljanja kada su pune, tada bi bilo moguće optimizovati vreme odvoza i bolje isplanirati celokupan sistem zbrinjavanja otpada. Takođe, primer bi mogla da bude javna rasveta koja uz pomoć integrisanih senzora može da registruje aktivnost u pojedinom delu grada, što bi omogućilo da sistem dinamički prilagođava intenzitet svetla i potrošnju energije, a informacije o aktivnostima mogle bi se iskoristi i za bolje planiranje aktivnosti u pojedinim delovima grada. Takođe, moguće je zamisliti dostupnost malih i energetski vrlo efikasnih senzora za lokaciju koji bi mogli biti integrisani u različita prevozna sredstva, pa čak i u bicikle. Time bi se stvorila osnova za zaštitu od krađe, ali i bike-sharing servise. Implementacije, takođe, mogu biti i razni naučni i privatni eksperimenti, kulturni ili turistički sadržaji ili igre.

Radiona.org od osnivanja organizuje radionice, predavanja, izložbe, u saradnji s brojnim partnerima i institucijama (FER, Creative Museum, Making Museum…). Prva je u Hrvatskoj radila praktične radionice na temu IoT (Internet of Things), a aktivno učestvuje i u projektu Otvorene mreže (osiguravanje besplatnog interneta za sve i izgradnja nezavisne internet infrastrukture).

Kao prirodni nastavak dosadašnjeg rada, u skladu sa verovanjem u bottom-up pristup i otvorenost, Radiona.org je nedavno počela postavljanje LoRa WAN gatewaya.

LoRa WAN je protokol za kontrolu pristupa medijima za širokopojasne mreže, dizajniran tako da omogućava uređajima male potrošnje da komuniciraju sa povezanim internet aplikacijama putem bežičnih veza velikog dometa. Radionini gatewayi će biti deo The Things Network, globalne, otvorene i popularne internet mreže, koja koristi LoRaWAN mrežnu tehnologiju. Cilj Radione je da učestvuje u stvaranju upotrebljive mreže u Zagrebu (potrebno je pokriti značajan deo grada) kako bi se omogućilo svima da aktivno učestvuju, eksperimentišu i uče.

“Verujemo da kroz popularizaciju, demokratizaciju i demistifikaciju ove tehnologije, možemo doprineti razvoju budućih aplikacija sa svrhom razvoja grada Zagreba kao ‘pametnog’ grada”, navela je Radiona.org u saopštenju, najavljujući postavljanje dodatne tri tačke u različitim delovima grada tokom januara i februara.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.