• Search form

10.01.2019 | 19:30

Poziv za sufinansiranje organizacije i realizacije predstavljanja Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije objavilo je Poziv za sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2019. godini: Lajpcig (21-24. mart 2019), Peking (21-25. avgust 2019), Moskva (4-8. septembar 2019) i Frankfurt (14-18. oktobar 2019).

Cilj

Cilj otvorenog poziva je razvoj međunarodne saradnje u oblasti književnosti, prevodilaštva i izdavaštva kroz podršku programima koji bi bili realizovani tokom 2019. godine u sklopu nastupa Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u Lajpcigu, Pekingu, Moskvi i Frankfurtu. Na ovaj način obezbeđuje se viši kvalitet prezentacije srpske književnosti, prevodilaštva, izdavaštva i kulture u celini i doprinosi harmonizaciji kulturnih aktivnosti sa međunarodnim i evropskim standardima i utiče na podsticanje razvoja oblasti kulture, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje/razmene u oblasti kulture i umetnosti.

(Kroz poseban javni poziv biće izabran realizator zakupa i tehničkog opremanja nacionalnog štanda na međunarodnim sajmovima knjiga u 2019. godini).

Kriterijumi

1. Program koji je predmet Otvorenog poziva mora da ispunjava merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određenim u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to (a) stručni, odnosno umetnički kapaciteti, (b) neophodni resursi;
4)finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice;

2. U detaljnoj razradi projekta potrebno je što je moguće preciznije obrazložiti koncept programa i opisati plan pripremnih aktivnosti do sajamske manifestacije, promotivne aktivnosti tokom sajamske manifestacije i učesnike u njima, kao i komunikacioni materijal koji će biti pripremljen za svaku od navedenih manifestacija. Učesnik konkursa je u obavezi da, kao sastavni deo prijave, dostavi plan pripremnih aktivnosti po mesecima ili nedeljama, sa jasnim rokovima za svaki pojedinačni sajam za određivanje sadržaja programa, pripremu promotivnih materijala, plan odnosa sa javnošću u zemlji i inostranstvu, načinu izbora i terminima prikupljanje  knjiga i drugih planiranih aktivnosti.

3. Učesnik konkursa je u obavezi da predloži urednika programa koji će biti zadužen za realizaciju nastupa na pojedninačnim sajamskim manifestacijama, kao i za komunikaciju sa tehničkim realizatorom nastupa, odnosno Ministarstvom kulture i informisanja. Učesnik konkursa treba da dostavi biografiju urednika programa i odgovarajuće obrazloženje, kao sastavni deo prijave.

4. Učesnik konkursa se mora obavezati da pripremu za štampu gore navedenih komunikacionih materijala najkasnije mesec dana pre početka svake sajamske manifestacije dostavi tehničkom realizatoru zbog štampe.

5. Učesnik konkursa se mora obavezati da najkasnije mesec dana pre početka svake pojedinačne sajamske manifestacije upozna MKI  i tehničkog realizatora nastupa sa definitivnim planom nastupa na njoj i učesnicima u programu.

6. Učesnik konkursa se potpisanom i overenom izjavom mora obavezati da će se pridržavati plana aktivnosti koji dostavlja u konkursnoj prijavi i da će o realizaciji planiranih aktivnosti redovno obaveštavati ministarstvo pisanim putem barem jednom mesečno, a po zahtevu Ministarstva i češće i da će u slučaju nepoštovanja plana realizaciuje ministarstvo moći da raskine ugovor o finansiranju projektnih aktivnosti.

7. Učesnik konkursa se potpisanom i overenom izjavom mora obavezati da će blagovremeno dostaviti projekte štandova i pružati sve potrebne informacije, planove i materijale Ministarstvu kulture i informisanja i pravnom licu koje bude dobilo javnu nabavku za uređivanje štandova te da će u slučaju potrebe obaviti određene aktivnosti i ranije ako to bude bilo neophodno za kvalitetnu realizaciju pojedinačnih sajamskih nastupa.

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen formular (preuzet sa sajta Ministarstva kulture i informisanja)
2. Podaci o podnosiocu (kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)
3. Kopija rešenja o registraciji (videti u prijavnom obrascu)
4. Detaljan opis projekta (u skladu sa tačkom 2. Kriterijuma)
5. Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima)
6. Specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva
7. Opciono - vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u
8. Biografija urednika nastupa.
9. Potpisana i overena izjava o pridržavanju plana predloženih aktivnosti.
10. Potpisana i overena izjava o blagovremenom dostavljanju projekata štandova i pružanju svih potrebnih informacija, planova i materijala Ministarstvu kulture i informisanja i pravnom licu koje bude putem javne nabavke za uređivanje štandova dobilo mandat za njihovu realizaciju.
 
Trajanje poziva i način dostavljanja prijave

Otvoreni poziv traje od 10. januara do 11. februara 2019. godine.

Prijave za otvoreni poziv dostavljaju se poštom, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, Sektor za savremeno stvaralštvo i kreativne industrije
"Otvoreni poziv - organizacija i realizacija godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2019. godini“.

Prijave treba dostaviti u tri (3) primerka, poštom i elektronskim putem, na adresu: mladen.veskovic@kultura.gov.rs  sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu.

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Napomene

1. Stručna komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene projekte i doneti odluku o sufinansiranju, na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat.
2. Rezultati otvorenog poziva će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja u roku od 60 dana od datuma zaključenja konkursa.
3. U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta moraju biti:
- za sprovođenje navedenih aktivnosti i da su usaglašeni sa principima ekonomičnog finansijskog upravljanja (planirani troškovi);
- evidentirani tokom realizacije projekta, u računovodstvenim izveštajima podnosioca prijave, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani kopijama originalne dokumentacije, koji se podnose Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije (za troškove koji su ostvareni)
4. Pravo učešća na otvorenom pozivu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
5. Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

Kontakt za pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja: Mladen Vesković, tel: 011 3398-026, mladen.veskovic@kultura.gov.rs

(SEEcult.org)

 • 19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  06.10.2018 | 10:00

  Kibla, Maribor

  Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor

  OSEBNO / PERSONAL - mednarodna skupinska razstava (5.10.2018.-8.2.2019.)

  Jozef Suchoža (Slovaška), Nataša Prosenc Stearns (Slovenija/ZDA), Jože Slaček in Jiri Kočica (Slovenija), Jure Fingušt (Slovenija), Janez Kardelj (Slovenija), Maruša Šuštar (Slovenija), Tadej Vaukman (Slovenija), Maša Jazbec (Slovenija), Artists&Poor's (Slovenija), Radovan Kunić (Hrvaška), Boštjan Novak (Slovenija), Dragica Čadež (Slovenija), Anka Krašna (Slovenija), Selma Selman (BH/ZDA), Nikita Shalenny (Ukrajina/UA), Nataša Berk, Vlado Repnik, Simon Macuh, Petra Kapš (Slovenija), Tincuta Heinzel in Hillevi Munthe, kuratorici - Poskusi, napake, preizkušnje in napake: Attempts, Failures, Trials and Errors: Teresa Almeida (Portugalska / ZK / Švedska), Beam (Nizozemska), Shih Wei Chieh (Tajvan), Kate Sicchio (ZDA) & Camille Baker (Kanada / ZK), Renata Gaui (Brazilija / ZDA), Maria Paulina Gutiérrez (Kolumbija), Tincuta Heinzel (Romunija/Nemčija/ZK), Shary Kock (Nizozemska), Aline Martinez Santos (Brazilija/Nemčija), Afroditi Psarra (Grčija/ZDA), Annette Schmid & Veerle Pennock (Nemčija/Nizozemska), Zoran Popovici (Romunija), Natacha Roussel (Francija/Belgija), Vitalii Shupliak (Ukrajina/Poljska), Giulia Tomasello (Italija/ZK), Pauline Vierne (Francija/Nemčija), ZEST Collective (Romunija), Ebru Kurbak (Turčija/Avstrija), Mili John Tharakan (Indija/ZK), Rebecca Stewart (ZDA/ZK)

  http://www.kibla.org

  16.10.2018 | 10:00

  Muzej Paje Jovanovića, Kralja Milana 21/IV, Beograd

  POGLED IZBLIZA. ATELJE PAJE JOVANOVIĆA - izložba (15.10.2018.-26.1.2019.) povodom 115 godina od osnivanja Muzeja grada Beograda

  autor izložbe: Isidora Savić, kustoskinja Muzeja grada Beograda

  http://www.mgb.org.rs

  19.10.2018 | 10:00

  Muzej afričke umetnosti, Andre Nikolića 14, Beograd

  MASINISA SELMANI (Francuska): PODELJENI SVETOVI - izložba (18.10.2018.-24.2.2019.)

  http://www.institutfrancais.rs/podeljeni-svetovi-masinise-selmanija

  19.10.2018 | 10:00

  UGM trgovina, Strossmayerjeva 6, Maribor

  TONI SOPRANO: ʹOUT TA KĒ - prodajna razstava (18.10.2018.-17.2.2019.)

  http://www.ugm.si

  07.11.2018 | 11:00

  Muzej primenjene umetnosti, Vuka Karadžića 18, Beograd

  Dan muzeja primenjene umetnosti Beograd

  KLASIČNO I SIMBOLIČNO - PRSTENJE I MINĐUŠE OD ANTIKE DO SREDNJEG VEKA IZ KOLEKCIJE MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI - izložba (6.11.2018.-31.1.2019.)

  autor izložbe i kataloga: Mila Gajić, viši kustos MPU

  konzervacija: Milan Andrić

  grafičko oblikovanje: Dušan Tkačenko

  arhitekta postavke: Miroslava Petrović Balubdžić

  muzika za izložbu: Vasil Hadžimanov

  http://mpu.rs

  08.11.2018 | 11:00

  Dom Jevrema Grujića, Svetogorska 17, Beograd

  ČAROBNA MILENA - izložba Milene Pavlović Barili (7.11.2019.-31.3.2019.)

  http://www.iicbelgrado.esteri.it

  09.11.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NIKOLA REISER: SENZIBILNI POETA SLIKARSTVA - retrospektivna izložba (8.11.2018.-3.2.2019.)

  kustosica izložbe: Danijela Marković

  autori tekstova: Akademik Tonko Maroević, Iva Körbler, Danijela Marković

  http://gkd.hr

  10.11.2018 | 10:00

  SANU, Beograd

  MARKO ČELEBONOVIĆ (1902-1986) - izložba (9.11.2018.-30.1.2019.)

  https://www.sanu.ac.rs

  10.11.2018 | 10:00

  Gradski muzej Subotica, Trg sinagoge 3, Subotica

  ROĐENJE HUMANOIDNE ROBOTIKE: 50 GODINA CENTRA ZA ROBOTIKU INSTITUTA „MIHAJLO PUPIN“ - izložba posvećena najstarijoj laboratoriji za robotiku u Jugoistočnoj Evropi (9.11.2018.-31.1.2019.)

  autor izložbe: Ivan Stanić, kustos Muzeja nauke i tehnike - Beograd

  organizacija: Gradski muzej Subotica i Muzej nauke i tehnike - Beograd

  http://www.gradskimuzej.subotica.rs

  http://www.muzejnt.rs

Video
25.12.2018 | 18:27

VOĐENJE: Ilija Šoškić - Akcione forme

Vođenje kroz izložbu Ilije ŠoškićaAkcione forme” koja je održana istovremeno u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom