• Search form

14.05.2018 | 10:11

Konkurs za Međunarodno bijenale akta Marko Gregović

Javna ustanova Muzeji i galerije Budve ponovo, nakon višegodišnje pauze, organizuje Međunarodno bijenale akta “Marko Gregović”, a tim povodom objavila je konkurs za učešće umetnika iz Crne Gore i inostranstva.

Četvrto Bijenale akta malog formata biće održano u Spomen domu “Crvena komuna” u Petrovcu (JU Muzeji i galerije Budve), tokom septembra 2018. godine.

Bijenale je nagradnog karaktera, pristigle radove selektovaće stručni žiri i biće dodijeljene četiri novčane nagrade, pohvale i tri nagrade u vidu samostalnih izložbi u okviru buduće programske delatnosti JU Muzeji i galerije Budve.

Uslovi

Na Bijenalu se izlažu originalni radovi u svim tehnikama i materijalima koje ne prelaze dimenzije formata 40 x 30 cm (crtež, slika, grafika, fotografija), odnosno 40 x 30 x 40 cm (skulptura). Umjetnik/ca može da prijavi do tri rada.

Konkurs je otvoren za sve ujetnike/ce iz zemlje i inostranstva koji prihvataju uslove učešća.

Za izlaganje na Bijenalu biće prihvaćeni samo originalni radovi koje Selekciona komisija bude vrednovala kao dela visokog umetničkog i profesionalnog dometa.

Učešće na Bijenalu je besplatno.

Radovi koji odstupaju od teme i naznačenih dimenzija neće biti uzeti u razmatranje.

Prijava

Prijave za učešće vrše se elektronskim putem popunjavanjem prijavnog formulara i njegovim slanjem uz reprodukciju rada (JPG format) koji se predlaže za izlaganje, kao i sa podacima o autoru (kratka profesionalna biografija i Curriculum Vitae) na e-mail adresu Bijenala – biennialofnude@gmail.com

Rok za prijavljivanje je 25. jun 2018. godine. Prijave pristigle nakon ovog datuma neće biti uzete u razmatranje.

Nakon selekcije, umetnici/e čiji su radovi izabrani za izlaganje biće o tome pisanim putem obavešteni do 9. jula 2018.

Umetnici/ce su u obavezi da u najkraćem roku obaveste organizatora Bijenala o eventualnim promenama bilo koje vrste koje mogu uticati na realizaciju izložbe.

Dostava

Umetnici/e čiji su radovi izabrani za izlaganje na Bijenalu u obavezi su da dostave rad lično ili putem pošte do 20. avgusta 2018. godine, na adresu: Spomen dom “Crvena komuna”, Obala 111, 85300 Petrovac, Crna Gora (sa naznakom: IV Međunarodno Bijenale akta “Marko Gregović”).

Umetnik/ca snosi troškove i odgovornost za dostavu rada organizatoru.

Selekcija

Pristigle radove ocenjivaće i selektirati stručni žiri, sastavljen od istaknutih likovnih stvaralaca, istoričara umetnosti i likovnih kritičara. Odluke žirija su konačne i neopozive.

Izložba

Izložba IV Međunarodnog bijenala akta “Marko Gregović” biće realizovana u galeriji “Marko Krstov Gregović” u Spomen domu “Crvena komuna” u Petrovcu. Termin izložbe je 1. septembar 2018. godine.

Katalog

Organizator će prirediti i objaviti reprezentativan izložbeni katalog IV Međunarodnog bijenala akta “Marko Gregović”, sa kataloškim podacima i jednom reprodukcijom u koloru rada koji će biti izložen. Kataloški podaci o radovima biće preuzeti iz prijavnog formulara. Autori/ke se odriču prava naknade za reprodukovanje rada u katalogu.

Otkupne nagrade i priznanja

Bijenale je nagradnog karaktera i biće dodeljene četiri otkupne nagrade i pohvale:
- za skulpturu u materijalu 1.500,00 evra;
- za sliku 750,00 evra;
- za crtež 500,00 evra, i
- za grafiku ili fotografiju 200,00 evra.

Takođe, dodeliće se i tri nagrade u vidu samostalnih izložbi u galeriji “Marko Krstov Gregović” (Spomen dom Crvena komuna) u Petrovcu.

Nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora.

Poklon

Autor/ka, po slobodnoj želji, nakon realizacije izložbe, može svoj rad pokloniti fondu Bijenala, odnosno Spomen doma “Crvena komuna”. Poklon je neopoziv i bezuslovan.

Organizator se obavezuje da djelo pravilno evidentira u svojoj  dokumentaciji i da se o njemu ubuduće propisno stara.

Povraćaj

Organizator snosi odgovornost za rad od trenutka preuzimanja do trenutka predaje rada u pošti, odnosno do trenutka kada ga autor/ka lično preuzme, nakon realizacije izložbe.

Ukoliko dođe do oštećenja rada dok je pod odgovornošću organizatora, autor/ka će od organizatora biti finansijski obeštećen/a u visini vrijednosti rada koja se utvrdi internim dogovorom sa autorom/kom.

Po završetku izložbe organizator, putem pošte, upućuje radove umetnicima/ama u stanju u kom su primljeni. Organizator ne snosi odgovornost za eventualna oštećenje radova nastala prilikom transporta putem pošte. Zapisnik o eventualnom oštećenju rada organizatori će odmah dostaviti autoru.

*U prilogu: Prijavni formular

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.